Privacy

AllesUSBc geeft veel om je privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over je en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. We stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van AllesUSBc. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/10/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we aan je uit op welke wijze we je gegevens opslaan en hoe we je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze we je gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

– WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, we hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies
van data te voorkomen.


E-mail en mailinglijsten

– Microsoft
We maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak en we behandelen al ons email verkeer vertrouwelijk.


Payment processors

– Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen

Trustpilot
We verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als je een review achterlaat via
Trustpilot dan bent je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze
gegevens met ons, zodat we de review aan je bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert je naam en
woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met je opnemen om een
toelichting op je review te geven. In het geval dat we je uitnodigen om een review achter te laten delen we je naam
en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review
achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben we aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek

– PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. We maken gebruik van de
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat we je naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.


Facturatie en boekhouden

– Exact Online
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van
Exact Online. We delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk
behandelen. Exact Online gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen

– Bol.com
We verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst
dan deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. We gebruiken deze gegevens om je bestelling af te
handelen. We gaan vertrojeelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Doel van de gegevensverwerking

– Algemeen doel van de verwerking
We gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. We gebruiken je gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek –
op een later moment contact met je op te nemen, vragen we je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

– Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

– Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan AllesUSBc op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we gedwongen je gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

– Bewaartermijnen
We bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat we je klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen we dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen we dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die we naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.


Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen we om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we je vragen zich te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machine leesbare gegevensindeling die we binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat we je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

– Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

– Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

– Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

– Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die we hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

– Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door
of in opdracht van AllesUSBc. Als je bezwaar maakt zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. We verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo
is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

– Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
We verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google
gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

– Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het niejee privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop we reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen we je daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

AllesUSBc
De Kassen 1, 3833 SE te Leusden

service@allesusbc.nl


Wil je iets anders weten?

Neem dan contact op met onze klantenservice.